Skapa bevakningar

Hur investerar man in platinum? | Guide gjord av en expert | Tavex

Publicerad av Lars Mäki i kategori Artiklar 25.07.2023
Guldpris (XAU-SEK)
21574,80 SEK/oz
  
+ 372,80 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
239,67 SEK/oz
  
+ 4,52 SEK
platinum

Guide till hur man investerar i platinum

platinum

Att investera i ädelmetaller har alltid varit en bra strategi för att diversifiera portföljer och skydda sig mot inflation. Medan guld och silver traditionellt har dominerat ädelmetallinvesteringar, är platina en möjlighet för investerare som söker hög avkastning och stabilitet.

Vill du ta en titt på Tavex investeringsplatina? Klicka här!

Den här guiden ger dig en översikt över hur du investerar i platina online. Vi kommer att ta en titt på fördelarna och riskerna med att investera i platina, dess olika industriella tillämpningar och dess roll som ”hedge” mot inflation. Den här guiden kommer att ge dig den kunskap och de verktyg du behöver för att börja investera i platina.

Låt oss börja med den grundläggande förståelsen av vad platina är och varför den är så viktig för ekonomin.

Vad är platina?

platinum

Platina är en ädelmetall som är känd för sin hållbarhet och korrosionsbeständighet. Det är en av de viktigaste råvarorna inom industri och handel.

Viktiga punkter:

 • Sällsynthet och värde: Liksom guld och silver är platina en sällsynt och värdefull metall, vilket gör den till en eftertraktad tillgång.
 • Industriella tillämpningar: Platina används inom många branscher, allt från katalysatorer till smycken, medicinska komponenter och till och med elektroniska enheter.
 • Värdebevarare: På grund av sin knapphet och starka efterfrågan anses platina vara en värdebevarare och ett effektivt skydd mot inflation.

Att investera i platina ger investerare en chans att diversifiera sina portföljer och skydda sin förmögenhet. I nästa avsnitt kommer vi att undersöka varför det kan vara lönsamt att investera i platina.

Vill du veta mer om vad som gör platina unikt? Då ska du klicka här!

Varför bör man investera i platina?

Att investera i platina erbjuder en rad fördelar för både erfarna investerare och nybörjare som utforskar alternativa investeringsmöjligheter. Platina är en utmärkt potentiell investeringstillgång av flera skäl. Här är några övertygande skäl till varför det kan vara ett bra val att investera i platina:

Diversifiering av portfolion

Platinas låga korrelation: Att inkludera platina i din investeringsportfölj kan ge diversifieringsfördelar tack vare dess låga korrelation med traditionella finansiella tillgångar som aktier och obligationer. Dess prisrörelser skiljer sig ofta från konventionella investeringar, vilket gör den till ett attraktivt alternativ för riskhantering.

Säkring mot ekonomisk osäkerhet: Under ekonomiska nedgångar eller perioder av marknadsvolatilitet kan platinas unika egenskaper fungera som en hedge och hjälpa till att skydda dina investeringar från effekterna av marknadsfluktuationer och valutadevalvering.

Behållandet av värde

Platina

Bevarande av förmögenhet: I likhet med guld och silver fungerar platina som en värdebevarare som ger skydd mot inflation och ekonomisk osäkerhet. Dess knapphet och bestående värde gör den till ett effektivt sätt att skydda din förmögenhet.

Geopolitiska och ekonomiska anledningar

Geopolitiska spänningar: Geopolitiska händelser, såsom handelstvister eller leveransstörningar från gruvregioner, kan skapa betydande inflytande på platinapriserna.

Globala ekonomiska förhållanden: Ekonomiska indikatorer och marknadstrender påverkar också efterfrågan och priset på platina, vilket gör den känslig för förändringar i det globala ekonomiska landskapet.

Fysiskt ägande: Investerare som söker materiella tillgångar kan förvärva fysisk platina i form av mynt eller tackor, vilket ger en känsla av säkerhet för deras investeringsstrategi.

Det är dock viktigt att vara medveten om de risker som är förknippade med att investera i platina. I nästa avsnitt kommer vi att fördjupa oss i de potentiella risker och utmaningar som investerare kan stöta på när de investerar i denna ädelmetall.

Potentiella risker med att investera i platina

Även om platinainvesteringar innebär lukrativa möjligheter är det viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna och utmaningarna med denna ädelmetall. Att förstå dessa faktorer kan hjälpa investerare att fatta välgrundade beslut och implementera lämpliga riskhanteringsstrategier. Här är några viktiga risker att tänka på när man investerar i platina:

Prisvolatilitet

Känslighet på marknaden: Platinapriserna kan vara mycket känsliga för förändringar i utbuds- och efterfrågedynamik samt ekonomiska förhållanden. Denna känslighet leder ofta till prisvolatilitet, med snabba fluktuationer under korta perioder.

Ekonomiska faktorer: Ekonomiska indikatorer och globala ekonomiska trender kan ha en betydande inverkan på platinapriserna. Ekonomiska nedgångar eller perioder av recession kan leda till minskad industriell efterfrågan och därmed påverka platinas värde.

Störningar i försörjningen: Geopolitiska spänningar, konflikter eller regeländringar i stora platinaproducerande regioner (som Sydafrika, Ryssland och Zimbabwe) kan leda till störningar i utbudet, vilket direkt påverkar platinapriserna.

Handelsrelationer: Internationella handelsrelationer och handelsavtal kan också påverka tillgången till och kostnaden för platina, liksom efterfrågan från stora konsumtionsländer.

Sektorsspecifika risker: Eftersom platina i stor utsträckning används inom fordonsindustrin för katalytiska omvandlare kan en negativ utveckling inom fordonssektorn påverka efterfrågan och därmed metallpriset.

Tekniska framsteg: Tekniska framsteg eller förändringar i tillverkningsprocesser kan minska efterfrågan på platina i specifika industriella tillämpningar.

Valutafluktuationer: Eftersom platina prissätts i US-dollar kan valutafluktuationer påverka metallens värde, särskilt för icke-amerikanska investerare.

Tidshorisont för investering

Platina

Långsiktiga överväganden: Platinainvesteringar kan kräva en längre tidshorisont för att man ska kunna dra nytta av potentiella prisuppgångar, särskilt när marknaden uppvisar kortsiktig volatilitet.

Som med alla investeringar spelar diversifiering och riskhantering en viktig roll för att minska potentiella risker. Investerare bör noggrant utvärdera sin risktolerans, sina investeringsmål och tidshorisonter innan de allokerar medel till platina. Genom att upprätthålla en välbalanserad och diversifierad portfölj kan investerare hantera de risker som är förknippade med platinainvesteringar mer effektivt.

I nästa avsnitt kommer vi att titta på olika sätt att investera i platina och ge en inblick i olika investeringsmetoder och deras respektive fördelar.

Investeringsstrategier för platina

Att investera i platina kan göras med hjälp av olika strategier, som alla passar olika investeringsmål och risktoleranser. Här är några populära investeringsstrategier för platina:

 • Långsiktigt innehav: Ett långsiktigt innehav av fysisk platina kan vara lämpligt för investerare som vill ha en konkret värdebevarare och ett skydd mot inflation.
 • ETF:er med platina: Börshandlade fonder (ETF:er) som följer platinapriserna erbjuder ett bekvämt sätt att få exponering mot metallen utan att fysiskt äga den. De ger likviditet och flexibilitet för investerare.
 • Platinaaktier: Genom att investera i gruvbolag som producerar platina kan investerare dra nytta av den potentiella tillväxten i branschen.
 • Genomsnittlig dollarkostnad: Investerare kan använda sig av genomsnittlig dollarkostnad genom att regelbundet köpa fasta belopp av platina, vilket kan bidra till att minska effekterna av marknadsvolatilitet.
 • Diversifiering av portföljen: Att integrera platina i en diversifierad investeringsportfölj kan bidra till att sprida riskerna och förbättra den totala riskjusterade avkastningen.

Innan investerare väljer en investeringsstrategi bör de noggrant utvärdera sina finansiella mål, sin risktolerans och sin tidshorisont. Att hålla sig informerad om de senaste marknadstrenderna och göra grundliga efterforskningar om den valda strategin kan leda till mer framgångsrika platinainvesteringar.

I följande avsnitt kommer vi att introducera processen för platinainvesteringar online och utforska stegen för att investera i platina genom ansedda mäklarplattformar, vilket gör det tillgängligt för ett bredare spektrum av investerare.

Platinum’s historical performance

platinum history

Källa

Att förstå den historiska utvecklingen för platina kan ge värdefulla insikter om dess prisutveckling och potential som investering. Här är några viktiga punkter när det gäller platinas tidigare utveckling:

 • Finanskrisen 2008: Platina upplevde en anmärkningsvärd tillväxt och nådde en all-time high på 2 290 USD per uns under den globala finanskrisen tack vare sin status som safe haven.
 • Efterföljande nedgång: Efter finanskrisen drabbades platina av en betydande prisnedgång på grund av överutbud och svag efterfrågan från fordonsindustrin, och nådde en lägsta nivå på cirka 890 USD per uns i december 2015.
 • Gradvis återhämtning: Sedan 2015 har platinapriserna gradvis återhämtat sig och når cirka 1 200 USD per uns i början av 2021.
 • Jämförelse med andra metaller: Under det senaste decenniet har platina haft en relativt sett svagare utveckling än guld men varit jämförbar med silver, och båda har upplevt perioder av volatilitet och prisfluktuationer.

Vanliga frågor om platinum

När investerare överväger att lägga till platina i sin investeringsportfölj kan flera vanliga frågor dyka upp. Låt oss ta upp några av dessa frågor för att ge en övergripande förståelse för platina som en investering:

 • Varför ska jag investera i platina?
  Platina erbjuder olika fördelar som investering, inklusive dess industriella efterfrågan, potential som inflationsskydd och historiska prisutveckling. Som en del av en diversifierad portfölj kan platina bidra till att minska den totala risken och ge stabilitet under ekonomisk osäkerhet.
 • Hur står sig platina i jämförelse med andra ädelmetaller?
  Platina jämförs ofta med guld och silver, eftersom alla tre är ädelmetaller med unika egenskaper. Guld är känt för sin status som säker hamn, men platina utmärker sig genom sina tillämpningar inom branscher som fordon och elektronik. Silver, å andra sidan, tenderar att vara mer prisvärt, vilket gör det tillgängligt för ett bredare spektrum av investerare.
 • Vilka faktorer påverkar platinapriserna?
  Platinapriserna kan påverkas av olika faktorer, inklusive industriell efterfrågan, utbudsnivåer, ekonomiska indikatorer, geopolitiska händelser och förändringar i fordonstillverkningen. Dessutom kan marknadssentiment och investerarnas efterfrågan påverka kortsiktiga prisrörelser.
 • Är platina en volatil investering?
  Ja, precis som många andra råvaror kan platina drabbas av prisvolatilitet. Dess värde kan fluktuera på grund av förändringar i marknadsförhållandena, geopolitiska spänningar och förändringar i utbuds- och efterfrågedynamiken.
 • Ska jag investera i fysisk platina eller finansiella instrument?
  Valet mellan fysisk platina och finansiella instrument (t.ex. ETF:er eller terminer) beror på individuella preferenser och investeringsmål. Fysisk platina ger äganderätt till själva metallen, medan finansiella instrument ger exponering mot platinans prisrörelser utan att kräva fysiskt innehav.
 • Hur kan jag förvara fysisk platina på ett säkert sätt?
  Om du väljer fysisk platina är säker förvaring avgörande. Investerare kan välja säkra valv, bankfack eller andra välrenommerade förvaringsanläggningar för att skydda sina ädelmetallinnehav.

Conclusion

Investing in platinum can be a good idea for those who want to diversify their portfolios in the precious metals market. As a rare and valuable metal with numerous industrial applications, platinum has proven to be a sought-after commodity among investors.

For those interested in acquiring physical platinum, trusted suppliers play a vital role in ensuring the authenticity and quality of the metal. Tavex, as a prominent seller of gold and silver in northern Europe, offers a reliable platform to explore platinum investment options.

1 oz Australisk Kangaroo Platinamynt

Läs också