Skapa bevakningar

Användarvillkor

Allmänna villkor för Köp av ädelmetall och andra produkter

1. ALLMÄNT

Dessa villkor gäller för Tavex AB’s (nedan kallad ”Tavex”) tjänst Köp av ädelmetall och andra produkter (nedan kallad ”Köp av ädelmetall”) och gäller för alla beställningar (köp och försäljningar) av ädelmetall och andra produkter, oavsett om de gjorts via Tavex webbplats (nedan kallad ”Webbplatsen”), via telefon eller över disk i en av Tavex butiker. Genom att lägga en beställning för köp från eller genom att samtycka till att sälja till Tavex, har du därmed godkänt följande villkor. Utöver dessa villkor gäller mellan Tavex och Kunden gällande prislista.

2. UPPGIFTER OM TAVEX OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Tavex AB
Organisationsnummer: 556671-1189
Postadress och besöksadress: Smålandsgatan 9, 111 46 Stockholm
Telefonnummer: + 46 (0)8 678 20 30
E-postadress: tavex@tavex.se
Hemsida: www.tavex.se
Styrelsens säte är Stockholm

Tavex är ett aktiebolag registrerat i registret mot penningtvätt hos Bolagsverket och står under tillsyn av:
Länsstyrelsen Stockholm
Postadress: Box 22067, 104 22 Stockholm
Telefonnummer: + 46 (0)10 223 10 00
E-postadress: stockholm@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/stockholm

Ytterligare information om Tavex, dess verksamhet samt produkter och tjänster, finns att tillgå på Tavex webbplats www.tavex.se, i Tavex butiker samt per telefon eller chatt via Tavex kundservice.

3. SÄRSKILD INFORMATION OM AVTAL SOM INGÅS PÅ DISTANS

DISTANSAVTALSLAGEN

Tjänsten Köp av ädelmetall omfattas inte av bestämmelserna om ångerrätt i lagen (2005:59) om Distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen), eftersom den prislista som Tavex vid var tid tillämpar beror på sådana svängningar på marknaden som Tavex inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen.

PRISER OCH AVGIFTER

Vid Köp av ädelmetall online tillämpar Tavex vid var tid gällande ädelmetallspris samt de avgifter som framgår av Tavex vid var tid aktuell prislista.

4. ANVÄNDNING AV TAVEX TJÄNST KÖP AV ÄDELMETALL ONLINE

BANKDAG OCH TIDPUNKT FÖR MOTTAGANDE AV BESTÄLLNING

Med bankdag avses en dag när Tavex har öppet för verksamhet i den utsträckning som krävs för genomförande av en betalningstransaktion. Om tidpunkten för beställning av produkter online inte är en bankdag ska beställningen anses ha tagits emot av Tavex under nästföljande bankdag. Om inget annat stadgas i villkoren använder sig Tavex av en bryttidpunkt vid kl. 15.00 varje bankdag, vilket innebär att en beställning som tas emot från Kunden efter bryttidpunkten anses ha tagits emot nästföljande bankdag.

BETALNINGSINSTRUMENT

För användning av Tavex tjänst Köp av ädelmetall online krävs att Kunden betalar med ett betal- eller kreditkort, via Trustly eller via banköverföring.

TRANSAKTIONSTILLFÄLLE

Transaktionstillfälle är den tidpunkt då Kunden godkänner en betalning på Webbplatsen och Tavex äger rätt att debitera Kunden.

BESTÄLLNING OCH BETALNING

Beställning av och betalning för produkter görs på Tavex webbplats. Kunden får information på Webbplatsen om aktuell prislista. Vid beställningen måste Kunden fylla i fullständigt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och personnummer, vilka produkter som önskas och hur många. Uppgifterna ska lämnas i de markerade fälten på beställningssidan på Webbplatsen. I samband med att Kunden lämnar sina personuppgifter, godkänner Kunden att Tavex inhämtar eller bekräftar adressinformation om Kundens folkbokföringsadress eller särskild postadress från Statens personadressregister (SPAR). För mer information om behandling av personuppgifter, se punkt 8.
När Kunden har fyllt i alla uppgifter som Tavex behöver för att hantera beställningen, får Kunden välja önskat leveranssätt. Om Kunden önskar hämta sina produkter i någon av Tavex butiker får Kunden även ange butik. Om Kunden vill hämta sin leverans hos ett postombud får Kunden en avisering från PostNord Sverige AB (nedan kallad ”PostNord”), om och när den beställda produkten har levererats för avhämtning hos ombudet. För att få meddelanden via SMS måste Kunden ange sitt mobiltelefonnummer i anvisad ruta vid beställningen. För avhämtning av beställningen i Tavex butiker skickas ett e-postmeddelande till angiven e-postadress, när produkter finns redo för upphämtning.
När det gäller betalningar med kort eller Trustly så äger Tavex rätt att debitera Kunden i samband med att Kunden godkänner betalningen. Kunden ansvarar för att tillräckligt belopp finns tillgängligt vid transaktionstillfället. Efter att Kunden har godkänt betalningen erhåller Kunden en bekräftelse via e-post att beställningen gjorts och att betalningen är slutförd. När Kunden har slutfört betalningen kan Kunden inte ändra beloppet för vilket beställningen avser.
Betalning ska ske med Kundens egna medel och betalning är därmed enbart tillåtet från ett kort där Kunden själv är kortinnehavare eller ett konto där Kunden själv är kontoinnehavare.

IDENTIFIERING

Identifiering av Kunden sker vid betalningstillfället på Webbplatsen samt vid utlämning. Om det personnummer/namn som Kunden identifierat sig med i beställningen inte stämmer överens med rättmätig kortinnehavare, kontoinnehavare eller folkbokföringsadress/särskild adress, kommer leveransen inte att lämnas ut.
MISSBRUK
Tavex äger rätt att häva köpet om det strider mot lag eller föreskrift, eller om Tavex misstänker bedrägeri.

PRISER

Vid betalning av produkter tillämpas Tavex, vid tillfället, aktuella prislista.
Alla priser anges i svenska kronor (SEK). Om Kunden önskar erlägga betalning i annan valuta måste Tavex kontaktas på tel 08-678 20 30 alternativt via e-mail till tavex@tavex.se eller chatt för att erhålla gällande växlingskurs samt villkor.

5. FÖRSÄLJNING AV ÄDELMETALLER TILL TAVEX

ÅTERKÖPSPRISER

De återköpspriser som visas på Webbplatsens prislista är endast vägledande och indikerar vad Tavex skulle betala just för ögonblicket för föremål som kontrollerats av en av företagets ädelmetallsexperter. Beloppet som kunden kommer att erhålla kan vara högre eller lägre än det angivna beloppet i prislistan, beroende på när Kundens föremål ankommer och gällande prislista vid den specifika tidpunkten.
Om tackan/myntet skadats, repats, böjts eller dess originalvakuumförpackning öppnats, återköper Tavex varan till högst 96 % av spotpriset.
Tackor och mynt vilkas äkthet ifrågasätts, kommer att utsättas för tester som kan skada föremålet i syfte att fastställa renheten. Efter att renheten bestämts, vägs föremålen och kunden erbjuds ett pris i enlighet med de aktuella återköpspriserna. Skulle kunden avböja det givna erbjudandet, kommer föremålen att återlämnas och Tavex kan inte hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för eventuella skador som åsamkats föremålen vid testerna.

IDENTIFIERING

Tavex är enligt lag skyldigt att identifiera säljaren, vilket betyder att säljaren måste visa upp en giltig legitimationshandling vid försäljning av ädelmetall till Tavex. Säljaren måste också vara minst 18 år, den lagliga ägaren till föremålen och likaså ha ensamrätten att överföra föremålens äganderätt till Tavex.

BETALNING

Vid försäljning till Tavex kan kunden välja mellan att erhålla sin betalning kontant eller med banköverföring till ett konto som tillhör säljaren.

6. LEVERANS AV PRODUKTER SAMT KONTROLL AV IDENTITETSHANDLING

LEVERANS AV PRODUKTER TILL TAVEX BUTIK

Produkter som Kunden har köpt via Tavex tjänst Köp av ädelmetall online med avhämtning i någon av Tavex butiker, är tillgänglig för avhämtning i angiven butik från och med det datum Tavex har meddelat Kunden. Detta under förutsättning att de uppgifter som har angetts till Tavex vid beställningen är riktiga och att Kunden inte informerats av Tavex att leveransen fått förhinder. När produkter hämtas ut ska Kunden uppvisa beställningsnummer och giltig identitetshandling. Därefter ska Kunden kvittera mottagandet. Endast personlig utlämning godtas och ombud accepteras inte.

LEVERANS AV PRODUKTER TILL POSTOMBUD (FOLKBOKFÖRINGSADRESS)

Produkter som Kunden har beställt skickas från Tavex inom en (1) till fem (5) bankdagar efter att betalning har erlagts. Detta under förutsättning att de uppgifter som har uppgetts till Tavex är riktiga. Tavex skickar produkter till Kunden med försäkrad och spårbar försändelse via PostNord. Beställningen skickas till Kundens folkbokföringsadress eller särskild postadress. När försändelsen finns att hämta hos ett av PostNords ombud, får Kunden ett meddelande om detta från PostNord via en postavi och/eller via SMS, om Kunden angett sitt telefonnummer vid beställningen. Kunden kan hämta ut beställningen hos det postombud som gäller för Kundens folkbokföringsadress och särskilda postadress. När produkter hämtas ut hos postombudet ska Kunden uppvisa giltig identitetshandling. Därefter ska Kunden kvittera mottagandet. Endast personlig utlämning godtas, ombud accepteras inte.
Alla försändelser är fullt försäkrade. Skulle varorna försvinna eller skadas under transporten, förbehåller sig Tavex rätten att efter eget gottfinnande, skicka nya produkter eller återbetala Kunden. Försäkringen gäller endast så länge godset är under transport och upphör att gälla så snart fraktbolaget erhållit mottagarens underskrift.

KONTROLL AV IDENTITETSHANDLING

Kunden ska vid avhämtning uppvisa giltig identitetshandling. Tavex förbehåller sig rätten att bestämma vilka identitetshandlingar som vid var tid ska accepteras.

EJ AVHÄMTAD BESTÄLLNING

Försändelsen med produkter ligger kvar hos postombudet för avhämtning under fjorton (14) dagar. Om försändelsen inte hämtats ut inom denna tid, kommer det att returneras till Tavex. När Tavex har fått tillbaka försändelsen kommer Tavex att återbetala summan till Kunden, på samma sätt som användes vid köptillfället. För detta tar Tavex ut en administrativ avgift för att täcka Tavex merkostnader. Avgiften dras från beloppet innan återbetalning sker.

OM DEN BESTÄLLDA PRODUKTEN INTE FINNS TILLGÄNGLIG

Skulle en leveransförsening uppkomma, eller om den beställda varan inte finns i lager, kommer Tavex alltid att kontakta Kunden via e-post för att specificera villkoren för leverans.

7. BEGRÄNSNING AV TAVEX ANSVAR

Tavex ansvarar för att utföra den beställning som Kunden har gjort, under förutsättningen att Kunden har lagt en korrekt beställning. Tavex ansvarar inte för förseningar som orsakats av PostNord eller dess ombud. Tavex ansvarar inte för skada som Kunden kan drabbas av på grund av fel i internetuppkoppling, eller liknande förbindelse eller annan teknisk utrustning som inte tillhör Tavex. Tavex garanterar inte att en beställning alltid kan göras via Webbplatsen och ersätter således inte eventuella merkostnader som kan uppkomma om en beställning inte har kunnat ske.
Tavex är vidare inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Tavex själv är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Tavex, om den varit normalt aktsam. Tavex ansvarar endast för indirekt skada i de fall skadan orsakats av Tavex grova vårdslöshet.

8. KOMMUNIKATION

Meddelanden från Tavex som sänts med hjälp av elektronisk kommunikation till angiven elektronisk adress eller telefonnummer, ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet. Kunden ska underrätta Tavex om händelse som är av betydelse för Tavex efter att beställning och betalning av tjänsten för Köp av ädelmetall online är genomförd. Tavex äger rätt att dokumentera kundens kommunikation med Tavex.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du kontaktar Tavex, ansöker om eller utnyttjar någon av Tavex tjänster, hanteras personlig information om dig såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter, transaktionsuppgifter och annat. Dels handlar det om uppgifter du själv lämnar, i övrigt kan det röra sig om uppgifter genererade internt eller hämtade från annan källa. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se Tavex aktuella Dataskyddspolicy som finns att ta del av på www.tavex.se.

10. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Tavex har rätt att till annan överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med dessa villkor. Tavex har även rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter. Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

11. KLAGOMÅL

Om Kunden har reklamerat Tavex tjänst Köp av ädelmetall, men inte godtar Tavex bedömning i reklamationsärendet, kan Kunden skriftligen vända sig till Tavex klagomålsansvarige på adressen: Tavex AB, Klagomålsansvarig, Smålandsgatan 9, 111 46 Stockholm. Kunden kan även nå Klagomålsansvarig på e-postadressen tavex@tavex.se. Klagomålsansvarig utreder ärendet och återkommer till Kunden med ett skriftligt svar, muntligen via telefon eller via e-post.

12. TOLKNING OCH TILLÄMPNING

Tolkning och tillämpning av detta avtal ska ske enligt svensk rätt. Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol.

Allmänna villkor för Valutaköp online

1. ALLMÄNT

Dessa villkor gäller för Tavex AB’s (nedan kallad ”Tavex”) tjänst Valutaköp online, och fysiska personer (nedan kallad ”Kunden”). Genom tjänsten Valutaköp online kan Kunden beställa och betala för utländsk valuta via Tavex webbplats (nedan kallad ”Webbplatsen”). Den utländska valutan hämtas sedan ut av Kunden hos ett postombud eller i någon av Tavex butiker. Utöver dessa villkor gäller mellan Tavex och Kunden gällande valutakurs och prislista.

2. UPPGIFTER OM TAVEX OCH TILLSYNSMYNDIGHETER

Tavex AB
Organisationsnummer: 556671-1189
Postadress och besöksadress: Smålandsgatan 9, 111 46 Stockholm
Telefonnummer: + 46 (0)8 678 20 30
E-postadress: tavex@tavex.se
Hemsida: www.tavex.se
Styrelsens säte är Stockholm

Tavex är ett aktiebolag och har tillstånd för valutaväxling, samt är ombud för estländska betalningsinstitutet TavexWise AS, och har genom dem tillstånd att tillhandahålla betaltjänster. Tavex står under tillsyn av: Finansinspektionen

Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefonnummer: + 46 (0)8 408 980 00
E-postadress: finansinspektionen@fi.se
Hemsida: www.fi.se

TavexWise AS står under tillsyn av:

Finantsinspektsioon
Postadress: Sakala 4, 15030 Tallinn, Estonia
Telefonnummer: + 372 668 0500
E-postadress: info@fi.ee
Hemsida: www.fi.ee

Ytterligare information om Tavex, dess verksamhet samt produkter och tjänster, finns att tillgå på Tavex webbplats www.tavex.se, i Tavex butiker samt per telefon eller chatt via Tavex kundservice.

3. SÄRSKILD INFORMATION OM AVTAL SOM INGÅS PÅ DISTANS

DISTANSAVTALSLAGEN

Tjänsten Valutaköp online omfattas inte av bestämmelserna om ångerrätt i lagen (2005:59) om Distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen), eftersom den valutakurs som Tavex vid var tid tillämpar beror på sådana svängningar på marknaden som Tavex inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen.

PRISER OCH AVGIFTER

Vid köp genom tjänsten Valutaköp online tillämpar Tavex vid var tid gällande valutakurs samt de avgifter som framgår av Tavex vid var tid aktuell prislista.

4. ANVÄNDNING AV TAVEX TJÄNST VALUTAKÖP ONLINE

BANKDAG OCH TIDPUNKT FÖR MOTTAGANDE AV BESTÄLLNING

Med bankdag avses en dag när Tavex har öppet för verksamhet i den utsträckning som krävs för genomförande av en betalningstransaktion. Om tidpunkten för beställning av valuta online inte är en bankdag ska beställningen anses ha tagits emot av Tavex under nästföljande bankdag. Om inget annat stadgas i villkoren använder sig Tavex av en bryttidpunkt vid kl. 15.00 varje bankdag, vilket innebär att en beställning som tas emot från Kunden efter bryttidpunkten anses ha tagits emot nästföljande bankdag.

BETALNINGSINSTRUMENT

För användning av Tavex tjänst Valutaköp online krävs att Kunden betalar med ett betal- eller kreditkort eller via Trustly.

TRANSAKTIONSTILLFÄLLE

Transaktionstillfälle är den tidpunkt då Kunden godkänner en betalning på Webbplatsen och Tavex äger rätt att debitera Kunden.

BESTÄLLNING OCH BETALNING

Beställning av och betalning för den utländska valutan görs på Tavex webbplats. Kunden får information på Webbplatsen om aktuell valutakurs och hur stort beloppet i vald valuta blir. Vid beställningen måste Kunden fylla i fullständigt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och personnummer, vilken valuta som önskas och för vilket belopp. Uppgifterna ska lämnas i de markerade fälten på beställningssidan på Webbplatsen. I samband med att Kunden lämnar sina personuppgifter, godkänner Kunden att Tavex inhämtar eller bekräftar adressinformation om Kundens folkbokföringsadress eller särskild postadress från Statens personadressregister (SPAR). För mer information om behandling av personuppgifter, se punkt 8.

När Kunden har fyllt i alla uppgifter som Tavex behöver för att hantera beställningen, får Kunden välja önskat leveranssätt. Om Kunden önskar hämta sin valuta i någon av Tavex butiker får Kunden även ange butik. Om Kunden vill hämta sin leverans hos ett postombud får Kunden en avisering från PostNord Sverige AB (nedan kallad ”PostNord”), om och när den beställda valutan har levererats för avhämtning hos ombudet. För att få meddelanden via SMS måste Kunden ange sitt mobiltelefonnummer i anvisad ruta vid beställningen. För avhämtning av valuta i Tavex butiker skickas ett e-postmeddelande till angiven e-postadress, när valutan finns redo för upphämtning.

Betalning sker på Webbplatsen genom säker kortbetalning eller betalning via Trustly. I samband med att Kunden godkänner betalningen äger Tavex rätt att debitera Kunden. Kunden ansvarar för att tillräckligt belopp finns tillgängligt vid transaktionstillfället. Efter att Kunden har godkänt betalningen erhåller Kunden en bekräftelse via e-post att beställningen gjorts och att betalningen är slutförd. När Kunden har slutfört betalningen kan Kunden inte ändra beloppet för vilket beställningen avser.

Betalning ska ske med Kundens egna medel och betalning är därmed enbart tillåtet från ett kort där Kunden själv är kortinnehavare eller från ett konto där Kunden själv är kontoinnehavare.

IDENTIFIERING

För att kunna genomföra en beställning krävs svenskt personnummer och en svensk folkbokföringsadress/särskild adress.

Identifiering av Kunden sker vid betalningstillfället på Webbplatsen samt vid utlämning. Om det personnummer som Kunden identifierat sig med i beställningen inte stämmer överens med rättmätig kortinnehavare, kontoinnehavare eller folkbokföringsadress/särskild adress, kommer leveransen inte att lämnas ut.

MISSBRUK

Tavex äger rätt att häva köpet om det strider mot lag eller föreskrift, eller om Tavex misstänker bedrägeri.

KURSER OCH AVRUNDNING

Vid betalning av den utländska valutan tillämpas Tavex, vid tillfället, aktuella valutakurs. Beroende på vilken som är den lägsta valören att tillgå i beställd valuta, kommer beloppet att betala avrundas uppåt till närmast möjliga belopp.

KÖPGRÄNS

Köp av utländsk valuta är begränsad ett maxbelopp om tiotusen (SEK 10 000) kronor per transaktionstillfälle. Om Kunden önskar göra fler än ett Valutaköp online under en tolvmånadersperiod kan Tavex behöva inhämta ytterligare uppgifter om Kunden. Om ytterligare uppgifter behövs kommer Kunden kontaktas eller behöva uppsöka en av Tavex butiker.

Köp av valuta får inte kombineras med köp av metaller eller andra produkter.

5. LEVERANS AV VALUTA SAMT KONTROLL AV IDENTITETSHANDLING

LEVERANS AV VALUTA TILL TAVEX BUTIK

Den utländska valuta som Kunden har köpt via Tavex tjänst Valutaköp online med avhämtning i någon av Tavex butiker, är tillgänglig för avhämtning i angiven butik från och med det datum Tavex har meddelat Kunden. Detta under förutsättning att de uppgifter som har angetts till Tavex vid beställningen är riktiga och att Kunden inte informerats av Tavex att leveransen fått förhinder. När valutan hämtas ut ska Kunden uppvisa beställningsnummer och giltig identitetshandling. Därefter ska Kunden kvittera mottagandet. Endast personlig utlämning godtas och ombud accepteras inte.

LEVERANS AV VALUTA TILL POSTOMBUD (FOLKBOKFÖRINGSADRESS)

Den utländska valuta som Kunden har beställt skickas från Tavex inom en (1) till fem (5) bankdagar efter att betalning har gjorts via Webbplatsen. Detta under förutsättning att de uppgifter som har uppgetts till Tavex är riktiga. Tavex skickar valutan till Kunden med försäkrad och spårbar försändelse via PostNord. Beställningen skickas till Kundens folkbokföringsadress eller särskild postadress. När försändelsen med utländsk valuta finns att hämta hos ett av PostNords ombud, får Kunden ett meddelande om detta från PostNord via en postavi och/eller via SMS, om Kunden angett sitt telefonnummer vid beställningen. Kunden kan hämta ut den utländska valutan hos det postombud som gäller för Kundens folkbokföringsadress och särskilda postadress. När valutan hämtas ut hos postombudet ska Kunden uppvisa giltig identitetshandling. Därefter ska Kunden kvittera mottagandet. Endast personlig utlämning godtas, ombud accepteras inte.

KONTROLL AV IDENTITETSHANDLING

Kunden ska vid avhämtning uppvisa giltig identitetshandling. Tavex förbehåller sig rätten att bestämma vilka identitetshandlingar som vid var tid ska accepteras.

EJ AVHÄMTAD VALUTA

Försändelsen med valutan ligger kvar hos postombudet för avhämtning under fjorton (14) dagar. Om försändelsen inte hämtats ut inom denna tid, kommer det att returneras till Tavex. När Tavex har fått tillbaka försändelsen kommer Tavex att återbetala summan till Kunden, till samma kort som användes vid köptillfället. För detta tar Tavex ut en administrativ avgift för att täcka Tavex merkostnader. Avgiften dras från beloppet innan återbetalning sker.

OM DEN BESTÄLLDA VALUTAN INTE FINNS TILLGÄNGLIG

Om Tavex inte kan leverera den utländska valutan inom ovan nämnda tid tar Tavex kontakt med Kunden för att meddela att valutan inte kan levereras och att köpet kommer att återgå. Om Tavex inte får kontakt med Kunden återbetalas köpesumman till det kort Kunden använde vid köpet. Vid återbetalning betalar Tavex tillbaka exakt det belopp som Kunden betalat.

6. BEGRÄNSNING AV TAVEX ANSVAR

Tavex ansvarar för att utföra den beställning som Kunden har gjort, under förutsättningen att Kunden har lagt en korrekt beställning. Tavex ansvarar inte för förseningar som orsakats av PostNord eller dess ombud. Tavex ansvarar inte för skada som Kunden kan drabbas av på grund av fel i internetuppkoppling, eller liknande förbindelse eller annan teknisk utrustning som inte tillhör Tavex. Tavex garanterar inte att en beställning av valuta alltid kan göras via Webbplatsen och ersätter således inte eventuella merkostnader som kan uppkomma om en beställning inte har kunnat ske.

Tavex är vidare inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Tavex själv är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Tavex, om den varit normalt aktsam. Tavex ansvarar endast för indirekt skada i de fall skadan orsakats av Tavex grova vårdslöshet.

7. KOMMUNIKATION

Meddelanden från Tavex som sänts med hjälp av elektronisk kommunikation till angiven elektronisk adress eller telefonnummer, ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet. Kunden ska underrätta Tavex om händelse som är av betydelse för Tavex efter att beställning och betalning av tjänsten för Valutaköp online är genomförd. Tavex äger rätt att dokumentera kundens kommunikation med Tavex.

8. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du kontaktar Tavex, ansöker om eller utnyttjar någon av Tavex tjänster, hanteras personlig information om dig såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter, transaktionsuppgifter och annat. Dels handlar det om uppgifter du själv lämnar, i övrigt kan det röra sig om uppgifter genererade internt eller hämtade från annan källa. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se Tavex aktuella Dataskyddspolicy som finns att ta del av på www.tavex.se.

9. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Tavex har rätt att till annan överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med dessa villkor. Tavex har även rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter. Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

10. KLAGOMÅL

Om Kunden har reklamerat Tavex tjänst för Valutaköp online, men inte godtar Tavex bedömning i reklamationsärendet, kan Kunden skriftligen vända sig till Tavex klagomålsansvarige på adressen: Tavex AB, Klagomålsansvarig, Smålandsgatan 9, 111 46 Stockholm. Kunden kan även nå Klagomålsansvarig på e-postadressen tavex@tavex.se. Klagomålsansvarig utreder ärendet och återkommer till Kunden med ett skriftligt svar, muntligen via telefon eller via e-post.

11. TOLKNING OCH TILLÄMPNING

Tolkning och tillämpning av detta avtal ska ske enligt svensk rätt. Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol.