Skapa bevakningar

Guldavtal – villkor

TAVEX AB
SMÅLANDSGATAN 9, 111 46 STOCKHOLM, SVERIGE
TEL: +46 (0)8 678 20 30
E-MAIL: tavex@tavex.se WEB: www.tavex.se
Org.nr: 556671-1189

1. Information om köparen

Köpare är Tavex AB org.nr. 5566 71-1189, som marknadsför sig bl.a. under kännetecknet Tavex AB och hemsidan www.tavex.se. Tavex AB innehar polistillstånd nr AA572-95480-2011 enligt Lagen (1999:271) om handel med begagnade varor.

2. Avtal om köp

Tavex AB och Kunden ingår avtal genom att Kunden fyller i och undertecknar avtalet. Genom att ingå avtalet bekräftar kunden att guldet tillhör denne och ger Tavex AB i uppdrag att genomföra en värdering av Föremålet. Tavex AB lämnar prisuppgift till Kunden för Föremålet först efter det att värderingen är genomförd.

Tavex AB betalar det pris som Tavex AB har erbjudit Kunden efter av Tavex AB utförd värdering varmed äganderätten till Föremålet övergår till Tavex AB. Tavex AB förbehåller sig rätten att avböja köp av Föremålet om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten.

Likaså äger Tavex AB rätt avböja köp av Föremål om det i sin kvalitet eller utformning inte överensstämmer med vad Kunden angivit i avtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger Tavex AB rätt att avböja köp av Föremålet utan angivande av orsak.

3. Åtagande

Tavex AB åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser som skickats till Tavex AB genom användning av Guldkuvertet. Åtagandet begränsar sig till 100 000 kr och gäller förutsatt att du sparar följande och vid behov skickar det till Tavex AB:

  • Bild och beskrivning på guldet
  • Inlämningskvittot som du får av posten när du lämnar in kuvertet

Kunden måste anmäla skadad eller förlorad försändelse till Postens reklamationsavdelning och till Tavex AB samt uppvisa inlämningskvitto i original för erhållande av ersättning. Vidare gäller Tavex AB:s ansvar endast om Kunden hanterat guld enlighet med vad som Tavex AB föreskriver i sitt Guldavtal samt på hemsidan, se även p.2 ovan. Föremål som skickas till Tavex AB på annat sätt än genom vad som ovan anges ersätts inte och Kunden tar ensam risken för en sådan försändelse.

4. Betalning

När Tavex AB har fastställt värdet på Föremålet beräknas det pris som Tavex AB är beredd att betala för Föremålet och Kunden erhåller ett meddelande från Tavex AB härom. Kunden underrättas via telefon och epost om det pris Tavex AB är villigt att betala. Om Kunden accepterar sker utbetalning till bankkonto som tillhör Kunden. Utbetalning av pengar sker enbart till Kunden personligen. De guldpriser som anges på Tavex AB:s hemsida är aktuella priser för vad som betalas av Tavex AB för guldet då det kommit i Tavex AB:s besittning.

5. Retur

Om Tavex AB väljer att inte fullfölja köp, oavsett anledning, och/eller om Kunden inte accepterar det pris och den betalning som Tavex AB tillhandahåller, avslutas köpet och guldet returnas till Kunden under förutsättning att Kunden meddelat Tavex AB om avböjande av att sälja guld inom 3 dagar räknat från det att guldet kommit Tavex AB tillhanda.

6. Identitet

Tavex AB genomför personliga kontrollsamtal via telefon i syfte att säkerställa kundens identitet. Finner Tavex AB skäl eller behov av att vidta ytterliggareåtgärder för att säkerställa identiteten äger Tavex AB rätt att begära kompletterande uppgifter av Kunden.

7. Kontroll

Tavex AB äger rätt att kontrollera guldets äkthet, kvantitet och guldhalt för att fastställa värdet. Vid genomförandet av sådan kontroll utförs kemikaliska och tekniska tester på guldet. Tavex AB svarar inte för eventuell skada eller försämring av guldet på grund av att test och kontroll utföras. Om kontroll av guldet ger Tavex AB anledning att ifrågasätta dess äkthet eller ursprung äger Tavex AB rätt att avböja köp. Köp kan även avböjas om faktiskt guldhalt är alltför avvikande i förhållande till vad Kunden angivit i Guldavtalet.

8. Meddelande

Meddelande som Tavex AB sänder med brev till Kunden ska anses ha nått Kunden senast fem dagar efter avsändandet om brevet sänts till Kundens folkbokföringsadress. Meddelande som Tavex AB sänder med epost till Kunden ska anses ha nått kunden samma dag om eposten sändas till Kundens email-adress som Kunden uppgivit för Tavex AB.

9. Behandling av personuppgifter (GDPR)

Tavex AB följer GDPR och värnar om kundens personliga integritet. Uppgifter som lämnas till Tavex AB vid registreringen används för administration. Samtlig information du lämnar till oss kommer endast användas av Tavex AB.