Skapa bevakningar

2022 års guldresultat håller inte måttet trots inflationen

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 07.11.2022
Guldpris (XAU-SEK)
25047,00 SEK/oz
  
- 374,60 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
324,93 SEK/oz
  
- 2,51 SEK

Guld brukar i allmänhet ses som en ”inflationssäker” investering eller helt enkelt som en ”hedging”. Enligt flera experter har guldet inte gått så bra under 2022 – sedan mars i år har guldpriset sjunkit med 20 procent. Tillgången på amerikanska dollar är betydligt mer flexibel än tillgången på guld då den amerikanska centralbanken kan öka tillgången på den. Guldet kan tack vare sin sällsynthet stå emot inflationen.

Trots den geopolitiska osäkerheten och inflationen kan man se den tröga utvecklingen som en följd av stigande räntor och en stark amerikansk dollar. Det förväntas dock att guldets funktion som en säker investering på lång sikt kan komma att öka just på grund av det inneboende värdet och efterfrågan.

2022 års utveckling för guld i förhållande till globala investeringsalternativ

Många investerare anser att vi borde sett bättre resultat för guldet under 2022 i den stigande räntemiljön. Intressant nog har de flesta inte insett att guld dock presterade bättre än de flesta investerbara tillgångarna. Faktum är att guldet intar tredje platsen strax efter råvaror och amerikanska likvider när det häller resultat.

PS! Råvarupriserna är överlag höga på grund av den pågående energikrisen till följd av kriget i Ukraina. Detta har också en positiv inverkan på den amerikanska dollarn.


Källa: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, World Gold Council

Guldets makt

Vi ska granska de fyra främsta drivkrafterna för guldpriset:

  1. Ekonomisk tillväxt
  2. Risk och osäkerhet
  3. Alternativkostnad
  4. Momentum

Även guldet har i år drabbats av risker och osäkerhet till följd av geopolitiska spänningar och stigande inflation.

Den amerikanska centralbanken och andra centralbanker har höjt räntorna för att kunna kontrollera inflationen, vilket dock har drabbat obligationsmarknaden. Man har också behövt kompensera för alternativkostnaderna i samband med stigande räntor och en stark amerikansk dollar.

Att den gula metallen klarade sig bättre än vad som förutspåddes i modellen är en bekräftelse på den allmänna lockelsen och lösningen på flera variabla underliggande faktorer. Enligt gold.org och den allmänt använda värderingsmodellen för guld borde guldet ha sjunkit med cirka 30 istället för 20 procent. Dessutom har försvagade positioner på terminsmarknaden och minskad kinesisk efterfrågan satt ytterligare press på guldet.

Centralbankens roll

Trots en långsam start har centralbankerna runt om i världen vidtagit kraftfulla åtgärder mot den stigande inflationen. Den som var snabbast på att reagera, FED, eller den amerikanska centralbanken, har kontinuerligt höjt räntorna. Förra gången höjdes den med 75 räntepunkter, vilket motsvarar målet på 3,25 procent. Man räknar med att FED kommer försöka höja med ytterligare 75-100 räntepunkter i slutet av året. Även Bank of England och schweiziska nationalbanken höjde räntan med 50 respektive 75 räntepunkter. Andra globala centralbanker kommer snart följa i deras fotspår.

I backspegeln ser vi att den amerikanska dollarns stabilitet tillsammans med räntorna alltjämt utgör ett potentiellt hot mot guldet.

Hur ser det ut framåt?

Eftersom räntorna fortsatt stiger kan vi räkna med att trycket kommer att minska. När detta sker kommer guldinvesterarna troligtvis hoppa på och gynna uppgången. För övrigt är de befintliga korta nettopositionerna i guldterminer fördelaktiga eftersom korta positioner i den gula metallen historiskt sett aldrig varit långvariga.

Det råder fortfarande stor efterfrågan på guld från centralbankerna.

Slutligen kan vi konstatera att traditionella investeringsstrategier, allteftersom den geopolitiska risken och osäkerheten ökar i samband med ekonomisk nedgång, tids nog kommer återgå till väl beprövade tillgångar som guld för att minska förlusterna.


https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2022/09/you-asked-we-answered-why-has-gold-not-performed-better-2022-despite

https://www.cnbc.com/2022/09/23/why-gold-and-cryptocurrencies-arent-inflation-proof-investments.html

https://www.interest.co.nz/personal-finance/117762/many-investors-feel-gold%E2%80%99s-performance-should-be-much-stronger-considering

 

 

Guldpris (XAU-SEK)
25047,00 SEK/oz
  
- 374,60 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
324,93 SEK/oz
  
- 2,51 SEK

Läs också