Skapa bevakningar

Vad påverkar guldpriset? Full guide med enkla förklaringar!

Publicerad av Lars Mäki i kategori Artiklar 19.07.2023
Guldpris (XAU-SEK)
26126,50 SEK/oz
  
+ 102,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
312,00 SEK/oz
  
+ 1,82 SEK

Hur guldpriset reagerar på ränteförändringar, inflation, industriella innovationer, aktieindex, centralbanksbeslut och kriser.

Två av de viktigaste punkterna som gör guld så eftertraktat är att det är både en bristvara och värdebevarare. Därför beror prisutvecklingen på betydligt fler faktorer än till exempel prisutvecklingen för en aktie. Detta är också anledningen till att guldpriset är föremål för frekventa fluktuationer – även om priset huvudsakligen har stigit under de senaste åren.

De viktigaste faktorerna som påverkar guldpriset kan delas in i långsiktiga, medellångsiktiga och kortsiktiga faktorer. De mer långsiktiga faktorerna som påverkar guldpriset inkluderar ekonomisk tillväxt i enskilda länder såväl som på global nivå. Däremot kan geopolitiska kriser eller massiva strategiska guldköp eller försäljningar av stora investerare på terminsmarknaderna endast påverka guldprisets utveckling på kort sikt.

tavex

Vill du se hela Tavex utbud av investeringsguld? Klicka här!

Efterfrågan på guld stiger med välstånd

Utvecklingen av det nationella välståndet och den ekonomiska tillväxten i ett land eller en region är viktiga för guldprisets utveckling på lång sikt, eftersom faser av ekonomisk boom har en mycket gynnsam effekt på efterfrågan på guld. Oavsett om det är i form av mynt, tackor eller värdepapper som backas upp av fysiskt guld: Först över en viss inkomstnivå efterfrågar människor guld i större kvantiteter. Detsamma gäller efterfrågan på värdefulla guldsmycken: endast de som har råd köper dessa lyxvaror. Detta kan till exempel tydligt observeras i utvecklingen av den privata efterfrågan på guld i Kina, som har vuxit explosionsartat under de senaste åren.

Centralbanker förlitar sig på guld som valutareserv

Enligt World Gold Council har centralbanker runt om i världen kontinuerligt utökat sina guldreserver under de senaste åren och därmed tenderat att stödja guldpriset: Cirka 34 789 ton guld förvaras nu i deras valv, varav 10 776 ton innehas av centralbanker enbart i euroområdet (inklusive ECB), där guld står för 59 procent av de totala valutareserverna. Om centralbankernas långsiktiga strategi skulle ändras, skulle den resulterande guldförsäljningen kunna översvämma marknaden och därmed pressa priset på den ädla metallen.

tavex

Industriella tillämpningar påverkar guldprisets utveckling

Ungefär hälften av det guld som efterfrågas i världen går direkt till smyckesindustrin. Utöver detta finns det dock många andra industriella användningsområden för guld. Enligt en studie från Chalmers tekniska högskola i Göteborg körs till exempel cirka 440 ton guld på Europas vägar som en komponent i bilar.

Inom den kemiska industrin är guld oumbärligt som katalysator, och den ädla metallen blir också allt viktigare inom medicinen: guld är en viktig komponent i snabbtester för upptäckt av många sjukdomar som malaria och används för närvarande också i de flesta COVID-19-tester. Guld används också framgångsrikt terapeutiskt vid behandling av ledsjukdomar som reumatism.
Tack vare sin extrema duktilitet och ledningsförmåga är den ädla metallen också en oumbärlig komponent i många mobila applikationer som smartphones och smarta wearables. I synnerhet här förväntas starka tillväxttakter i framtiden, vilket bör stödja guldpriset.

Inte bara efterfrågan styr guldpriset på lång sikt

Guld är en sällsynt råvara som är svår att utvinna och därför en värdefull råvara. Inga nya betydande guldfyndigheter har upptäckts i världen sedan 2012, och enligt den finansiella informationstjänsten SNL kan dagens kända utvinningsmöjligheter vara uttömda om tolv år – förutsatt att den ihållande höga globala efterfrågan på guld fortsätter. Under tio år har den legat på över 4.000 ton per år.

Enligt en studie från ädelmetallkonsultföretaget Metals Focus är priset för att utvinna ett troy ounce guld från en befintlig guldgruva 1 150 US-dollar. Det blir mycket dyrare när ett gruvbolag måste utveckla tidigare oexploaterade guldfyndigheter och bygga nya produktionsanläggningar, vilket kan ta upp till 15 år: Då är det så kallade incitamentspriset så högt som 1 500 US-dollar per troy ounce. Om guldpriset faller under denna tröskel är det helt enkelt inte längre lönsamt för gruvbolagen att utveckla nya guldfyndigheter.

Av denna anledning är det mycket viktigt för prisutvecklingen på den ädla metallen hur mycket guld som faktiskt produceras i gruvorna. Produktionsvolymerna framgår av de årliga balansräkningarna för de stora guldproducenterna, som publicerar motsvarande uppgifter på sina webbplatser i avsnittet Investor Relations. Där hittar du också information om återvinning av guld, som blir allt viktigare och även mer lönsamt för guldproducenterna. Enligt facktidskriften ”EU-Recycling und -Umwelttechnik” täcks redan 30 procent av den globala efterfrågan på guld av återvunnet guld.

Hög inflation kan öka guldpriset på medellång sikt

Historien har visat det tillräckligt ofta: I tider av hög inflation, som under 1970-talet i USA, har guldpriset ofta stigit kraftigt. I 2018 års årliga undersökning bland centralbanker om deras motiv för att utöka sina guldreserver angav 55 procent också ädelmetallens funktion som inflationsskydd. Men det kan också hända att guldpriset bara gynnas något när inflationstakten är mindre hög – till exempel när inflationsindexerade statsobligationer kan fungera som ett räntebärande alternativ.

Räntenivån har ett stort inflytande på guldpriset

Guld har alltid ansetts vara den hårdaste valutan i världen; den ädla metallen är inte föremål för några åldringsprocesser och, till skillnad från många värdepapper, är den inte utsatt för någon standardrisk. Men guld delar också en annan egenskap med valutor: det ger ingen avkastning i form av ränta eller utdelning. Värdeökningen sker uteslutande genom en ökning av guldpriset.

Detta innebär att guld har en nackdel inte bara jämfört med aktier, obligationer och andra värdepapper, utan också jämfört med penningmarknadsprodukter – från konton med avistapengar till sparplaner. Av denna anledning reagerar guldpriset känsligt på rörelser i räntenivån, som vanligtvis utlöses av medelfristiga förändringar i styrräntorna av centralbankerna i enskilda länder eller – i euroområdet – av ECB. Om realräntorna – dvs. räntorna justerade för inflationstakten – stiger kan detta ha en negativ effekt på guldpriset, eftersom andra investeringsmöjligheter nu blir mer attraktiva. Omvänt gynnas priset av låga realräntor, vilket är vanligt i många länder idag: Både i USA och i euroområdet har en strikt låg- eller nollräntepolitik rått i flera år.

guld

Guldpriset reagerar dock inte alltid på samma sätt på ränteförändringar: Riktningen spelar roll, vilket World Gold Council upptäckte i en amerikansk studie. I tider med negativa realräntor i USA tenderade priset per ounce att utvecklas dubbelt så bra som det långsiktiga genomsnittet, men guldprisets utveckling förblev positiv även med positiva realräntor upp till en nivå på 2,5 procent. Först när realräntorna steg över denna nivå försvagades guldpriset.

US-dollar: den viktigaste valutan för guldprisets utveckling

Liksom de flesta råvaror handlas guld på världsmarknaden främst mot US-dollarn i termer av volym. Dessutom är både US-dollarn och guldet eftertraktade valutareserver för centralbanker världen över. Det är ingen slump att den amerikanska centralbanken, Fed, har den överlägset största guldreserven. Under guldmyntfotens dagar var guldpriset och den amerikanska valutan till och med sammankopplade. Idag ger den amerikanska dollarn och guldpriset varandra kortsiktiga impulser: en stark dollar tenderar att försvaga guldpriset och ett starkt guldpris tenderar att försvaga den amerikanska valutan, medan en svag dollar kan få guldpriset att stiga.

gold dollar

Detta gäller dock inte lika mycket i båda riktningarna, vilket framgår av en analys från 2018 av World Gold Council som bygger på utvärdering av månatliga gulddata från januari 1971 till mars 2018: I tider med en svag dollar tenderar guldpriset att stiga dubbelt så mycket som det faller när dollarn stiger. Detta asymmetriska förhållande kan också observeras i guldprisets utveckling i förhållande till andra valutor: Under den europeiska finanskrisen betedde sig guldpriset ganska likartat jämfört med euron. Många professionella investerare använder därför denna omständighet för att säkra sig mot eventuella svagheter i US-dollarn, euron och andra valutor med guld.

Utvecklingen på aktiemarknaden kan påverka guldpriset

Aktieindex som DAX® eller EURO STOXX 50® speglar den ekonomiska utvecklingen i ett land eller en region: Vid ekonomiska uppgångar stiger ett index, vid ekonomiska kriser faller det. Sådana utvecklingar är vanligtvis medelfristiga och kan driva guldpriset – men de behöver inte göra det. Även om aktier i blomstrande företag tenderar att erbjuda attraktiva alternativ till guldinvesteringar, innebär en boom samtidigt också växande välstånd, vilket, som vi vet, kan återspeglas i en högre efterfrågan på guld. Dessutom kan oro för framtida kriser, som ännu inte återspeglas i utvecklingen av ett aktieindex, leda till fler guldinvesteringar trots en högkonjunktur. Som exempel kan vi ta euroområdet och USA från slutet av 2018 till början av 2020, där guldet också rusade trots höga nivåer i aktieindexen.

Geopolitisk osäkerhet driver upp guldpriset

Uttrycket ”Om en säck ris välter i Kina …” är sedan länge föråldrat: I vårt globaliserade samhälle finns det knappast längre några regionalt begränsade kriser som inte påverkar resten av världen utanför den direkt drabbade regionen. Tänk bara på den pyrande handelskonflikten mellan USA och Kina eller Brexit: båda krissituationerna har haft en varaktig effekt på guldpriset. På samma sätt kan regionalt begränsade krig eller hot om krigshandlingar få investerare världen över att vända sig till guld som en beprövad ”säker hamn”, eftersom den ädla metallen inte kallas för ingenting. Till exempel noterades guldpriset rekordhögt när Sovjetunionen invaderade Afghanistan 1980.

Utvecklingen bland stora investerare i guld väger tungt

Att använda svärmintelligens eller titta över axeln på professionella investerare – båda kan vara fördelaktiga för att bedöma den möjliga utvecklingen av guldpriset. Aktiedata för så kallade guld-ETC:er erbjuder en möjlighet att göra detta.

En ETC – förkortning för Exchange Traded Commodity – är en börshandlad råvarufond som investerare kan köpa andelar i, precis som i andra investeringsfonder. Eftersom dessa andelar vanligtvis är certifikat eller obligationer som inte skulle skydda investerarna från total förlust i händelse av fondutfärdarens insolvens, är många av dessa fonder fysiskt uppbackade av guldtackor, dvs. för varje andel av en guld-ETC som säljs deponeras en motsvarande mängd äkta guld. Här ackumuleras stora mängder guld. Till exempel omfattar portföljen för enbart Xetra-Gold, Europas mest handlade guld-ETC med fysisk hedging, mer än 200 ton guldtackor.

gold

Baserat på förändringarna i lagerdata för guld-ETC:er, som dagligen publiceras av nyhetsbyråer som Reuters eller Bloomberg, är det lätt att se hur den aktuella efterfrågesituationen för guld ser ut – och om guldpriset tenderar att stiga eller falla.

Mångfalden av faktorer gör en prognos svår

Om man kunde observera guldpriset under laboratorieförhållanden i samspel med en av de listade påverkansfaktorerna, skulle en rimligt tillförlitlig prognos om den fortsatta utvecklingen av guldpriset vara möjlig. I verkligheten ser det tyvärr annorlunda ut. Här samverkar långsiktiga och medelfristiga faktorer, vars effekt sedan plötsligt försvagas eller till och med utjämnas av kortsiktiga influenser. Ibland styrs priset på ädelmetallen av händelser som inte har något att göra med guldmarknaden. Detta är vad som hände nyligen när Corona-pandemin förvandlades till en världsomspännande krissituation. Som väntat skedde betydande fall på aktiemarknaderna, medan guldet, som en säker tillflyktsort, ökade betydligt i värde.

Men plötsligt föll guldpriset – och detta trots att den samtidiga sänkningen av styrräntan i USA enligt all erfarenhet borde ha varit en ytterligare stimulans för efterfrågan på guld. Vad var det som hade hänt? Hade råvaruexperter och analytiker världen över haft fel under alla dessa år? Nej, orsaken till det fallande guldpriset låg någon helt annanstans: Många stora investerare var tvungna att likvidera sina omfattande guldköp på terminsmarknaden för att ha tillräckligt med likvida medel för att kunna uppfylla sina betalningsåtaganden till följd av förluster på aktiemarknaden.

De enskilda faktorer som påverkar guldpriset bör alltid betraktas som en helhet och utvärderas i samband med utvecklingen på andra marknader för att få en uppfattning om i vilken riktning ädelmetallen kan utvecklas inom den närmaste framtiden. Men som med alla investeringsmöjligheter finns det inget som heter en tillförlitlig prognos.

Guldpris (XAU-SEK)
26126,50 SEK/oz
  
+ 102,10 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
312,00 SEK/oz
  
+ 1,82 SEK

Läs också