Skapa bevakningar

Utsikterna för guldets utveckling under Q2 2022

Publicerad av Karl Martin Karus i kategori Artiklar 01.07.2022
Guldpris (XAU-SEK)
25405,40 SEK/oz
  
+ 8,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
323,10 SEK/oz
  
- 1,19 SEK

Guld har alltid varit en värdefull tillgång, och har alltid varit eftertraktat och efterfrågat. Under senare år har guldmarknaden växt och blivit mer stabil.

Under 2022 års första kvartal överträffade guldpriset de pessimistiska prognoserna då ädelmetallen ökade sitt värde med över 13,15 procent.

När värdet på den amerikanska dollarn nådde sin högsta nivå på 20 år, sjönk guldpriset i maj till sin lägsta nivå på tre månader. Lyckligtvis återhämtade sig guldet i juni och nådde sin högsta prisnivå sedan maj.

Utsikterna för guldutvecklingen är  på grund av deträtt blandade under årets andra kvartal.

Centralbanken och hushållens efterfrågan

Under 2002 års andra kvartal förväntade sig investerarna att centralbankernas efterfrågan på guld skulle nå historiskt höga nivåer.

Den globala ekonomin blir mer osäker när utbudet begränsas på grund av ökande inflation i USA och EU och ouppklarade problem, i sådana situationer går guldpriset upp.

USA:s realränta

Störningarna i försörjningskedjan till följd av Rysslands invasion av Ukraina har haft avsevärd inverkan på guldpriset. Samtidigt som centralbanken försöker sänka den höga inflationen på kort sikt, kommer detta sannolikt bromsa ner inflationen på lång sikt.

Eftersom guldet inte ger någon direktavkastning kan de stigande realräntorna i USA bli problematiska. Allteftersom inflationen ökar, föredrar man tillgångar som ger bättre riskjusterad avkastning framför tillgångar som inte ger någon nämnvärd avkastning.

Guldets volatila egenskaper kan alltså påverka priset och populariteten.t.

Vilka var prognoserna för guldets utveckling under andra kvartalet 2022?

De flesta analytiker förutspådde att inflationen skulle minska från 5.4% i juli 2021 till 2,6 % år 2022.

Prognosen följde centralbankens bedömning att den höga inflationen är övergående och att obligationsavkastningen troligtvis kommer öka. En ökning av avkastningen skulle få den att hamna på en högre nivå än dem vi såg under 2019.

Dessutom trodde analytiker att den amerikanska dollarn skulle sjunka från 200 000 kontrakt netto till 130 000.

Ett terminskontrakt är ett juridiskt bindande avtal om leverans av guld eller silver till ett överenskommet framtida pris. En terminsbörs standardiserar kontrakten när det gäller mängd, kvalitet, tidpunkt och plats för leverans. Bara priset varierar.

Vid uppgång                                                                                                    

Vid uppåtgående söker man alternativa lösningar till ovanstående samförstånd. I det här avsnittet visas vad som händer om inflationen inte sjunker. Vi tar också upp vad som händer om centralbankens prognoser visar sig vara felaktiga.

I det scenariot förutspår marknadsanalytiker att inflationen ska sjunka från 3,5 % och att obligationsräntorna ska stiga till 1,5 %.

Om den amerikanska centralbanken inte stramar åt räntorna kan dessutom orsaken till den amerikanska dollarns nedskrivning från 2020 återuppstå.

Marknadsanalytiker från Wisdom Tree förväntade sig också att guldet skulle bibehålla en nettoposition på 200 000. De förutspådde även att den gula ädelmetallen skulle överstiga sitt högsta pris någonsin på 2075 US-dollar år 2020.

Vid nedgång

Slutligen granskar analytikerna effekterna av den amerikanska centralbankens åtstramning av de finansiella förhållandena i händelse av nedgång.

Om detta sker kan efterfrågan och inflationen närma sig målet på 2%. I ett sådant scenario skulle guldpriset kunna nå 1 550 US-dollar vid prognosens slut.

En nedgång är inte särskilt trolig eftersom den rådande ekonomin inte är tillräckligt välmående för att klara en penningpolitisk åtstramning.Dessutom har guldet uppvisat låg volatilitet när guldpriset ökade igen och passerade över nedgången på 1 800 dollar. Detta har lockat mängder med investerare i form av en säker tillgång eftersom det råder osäkerhet på aktiemarknaden.

Alla analytiker är dock inte lika optimistiska eftersom inflationen är hög, även om den har avtagit från sin högsta nivå. Enligt det amerikanska handelsdepartementet ökade den årliga inflationen med 4,9% jämfört med 5,3 % i februari och 5,2 % i mars.

Det visar att inflationen sjönk efter den fallande marknaden, men med de nuvarande riskerna är det inte särskilt troligt att den nedåtgående tendensen kommer hålla i sig.

Hur ser utsikterna för guldet ut under andra kvartalet?

Även om guldet inte nådde några högre nivåer under 2021, förutspådde globala marknadsanalytiker att ädelmetallen skulle prestera långt bättre under 2022.

Här är prognoserna för guldtrenderna under andra kvartalet:

Guldet kan gynnas av en potentiell kris

Under de senaste månaderna har två olika geoplitiska konflikter skapat oro; Kinas ihärdiga anspråk på Taiwan och Rysslands invasion av Ukraina. Båda kriserna påverkade den globala handeln och gav bränsle åt guldpriset.

Vid ett eventuellt eldupphör mellan Ukraina och Ryssland kommer troligen järngreppet om livsmedels- och energipriserna i EU, USA och Storbritannien att upphöra.

Till följd av hög inflation i de olika ekonomierna har centralbankerna hållit kvar vid de höga räntorna under hela andra kvartalet 2022.

Guld förlorar i värde när dollarn stiger

Sedan början av januari 2022 har dollarn stärkts, något som haft negativ inverkan på guldpriset. Guldpriset nådde 2070 dollar den 8 mars och sjönk sedan på grund av nya geopolitiska problem, de höjda hjälpte dock till att dämpa den snabbt stigande inflationen.


(Källa: Capital)

För närvarande gynnas den amerikanska dollarn av osäkra makroekonomiska förhållanden på grund av hög inflation, potentiella lågkonjunkturer, långsam tillväxt i Kina och kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Enligt U.S. Dollar Index var dollarn den 12 maj uppe på 104,85 innan den sjönk igen till 104,09. Eftersom dollarn har en tendens att öka i motsatt riktning mot guldet gjorde minskningen att guldet steg med 0,9 %.

Plötsliga prisförändringar i juni

Guldpriset sjönk under maj månad, på grund av det ökade värdet på den amerikanska dollarn och den japanska yenen.

Då båda valutorna försvagades mot sina motsvarigheter. Dock steg guldpriset från sin lägsta nivå i mitten av maj. Trots att priset handlades över 1 800 dollar lyckades ädelmetallen inte nå den högsta nivån på 2 000 dollar som inträffade i början av mars.


(Källa: https://www.monex.com/gold-prices/)

En svagare amerikansk dollar skapar  en positiv drivkraft till värdet på guldet.  men har ännu inte lyckats övertyga analytikerna om en långsiktig positiv syn på guldet.

Vad är guldpriset just nu?


(Source: https://capital.com/gold-price-forecast)

Under fredagen (17 juni 22) sjönk guldpriset och backade tillbaka från den höjning vi sett under de två föregående veckorna.

När dollarn och obligationsräntorna återhämtade sig, sjönk priset veckovis och landade på 1850 dollar per uns.

Guldet har gått ner med över 1% på grund av räntor som höjts för att dämpa den stigande inflationen på finansmarknaderna.

Men farhågor för en eventuell åtstramning av marknaden, skapar oro och vi kan komma att se en ökning av guldpriset under de närmaste veckorna.

Enligt marknadsanalytikern Saxo Bank kan geopolitisk oro öka pristryck och farhågor om lägre tillväxt. Följden blir att volatiliteten ökar och att guldpriset kan stiga.

ANZ:s marknadsanalytiker anser dessutom att oron för global ekonomisk tillväxt, ihållande inflation och geopolitiska riskfaktorer kan skydda eller öka guldpriset. De beräknar att guldpriset kommer hålla sig på 1 850 dollar och att det stiga till 1 950 dollar per uns.

För att sammanfatta det hela: Hur ser framtiden för guldet ut?

Även om ett slut på kriget vore den bästa utgången, kommer det inte nödvändigtvis öka guldpriset.

Som det ser ut nu, anser analytiker att EU:s och USA:s sanktioner mot Ryssland hotar dollarns ställning och får länder att ersätta dollarreserver med guld, är detta något som sker på lång sikt.

Under det andra kvartalet, och kanske under hela året, kommer den amerikanska dollarn och euron bibehålla förstaplatsen som världens mest populära valutor.

Guldpriset har därmed två alternativ: att röra sig i sidled – om inflationen ökar och centralbankerna höjer räntan – eller att sjunka – om inflationen sjunker, realräntorna stiger och centralbankerna höjer räntan.

Källor

https://capital.com/gold-price-forecast

https://www.xetra-gold.com/en/gold-news/news/gold-opportunities-and-risks-in-2022/

https://www.dailyfx.com/forex/fundamental/forecast/weekly/chf/2022/04/02/Gold-Fundamental-Forecast-Q2-2022.html

https://www.wisdomtree.eu/-/media/eu-media-files/other-documents/research/market-insights/wisdomtree_gold_outlook_q2_2022_en.pdf

 

 

 

Guldpris (XAU-SEK)
25405,40 SEK/oz
  
+ 8,00 SEK
Silverpris (XAG-SEK)
323,10 SEK/oz
  
- 1,19 SEK

Läs också